microbial skin and bacteria

BEE AGENCY

name: ‘The Variation Games’ year start: 2017, year end: 2018, techniques: video; an artistic edit of the material gathered during the B-observation years; video, audio, sensor data, SEM micrographs, Infra-red photography; living bee colonies, bacteria and organic matter; part of mixed media installation

Agency is the capacity of an actor to act in a given environment.

De kortfilm ‘the Variation Games’ vormt het derde luik van de totaal-installatie ‘Bee Agency’, die in première zal gaan in de Fundació Miró in Barcelona in 2018. Sommige van de visuele elementen waaruit de video is opgebouwd worden in de andere delen van de installatie hernomen.
Deze film wordt gemaakt vanuit een ethologisch standpunt. Een tiental jaren observeerde ik de gedragingen van bijenkolonies ‘bottom-up’ door middel van op maat gemaakte toestellen uitgerust met infrarode camera’s, contactmicrofoons en verschillende soorten sensoren (zie o.a. de projecten de Transparent Beehive, de Soundbeehive en de Intelligent Guerilla Beehive).
De opstellingen voor mijn observaties werden geïnspireerd door het werk van gedragswetenschappers als Jakob von Uexküll (Umwelt) en Karl von Frisch (Dancing Bees) en Konrad Lorenz (Zoöfysioloog, Nobelprijs winnaar).
Tijdens dit artistiek onderzoek verzamelde ik een schat aan informatie en nu is het tijd om deze observaties op een artistieke manier te verwerken. Ik zal een scenario uitwerken waarbij de gedragingen van de bijen als sociale insecten vanuit hun eigen wereld benaderd worden (collective intelligence, decisionmaking, distributed society, idiosyncratic communication/waggle dance, foraging, …), maar deze ‘reële’ observatie en informatie wordt geplaatst in een speculatief universum waar de natuur een nulpunt bereikt heeft op gebied van biodiversiteit.

Scanning Electron Micrographs of Bee-parts; bees as agents, bees as robots.

De muurvullende afbeeldingen in het Miró museum zijn gemaakt met de Scanning Electron Microskoop (SEM). Het zijn enorme uitvergrotingen van bijen-onderdelen (antennes, poten, thorax, pollenzakje, ogen, …). Door deze schaalvergroting krijgt het publiek een totaal ander beeld van dit kleine insect (deel 1 van de installatie).
In een van de tussenruimtes en door een glaswand van de buitenwereld gescheiden staat de Transparent Beehive opgesteld, aangepast aan de locatie en bewoond door een levende bijenkolonie. Via de contactmicrofoons die zijn aangebracht in deze speciaal ontworpen bijen-habitat worden de geluiden van de bijenkolonie in actie doorgezonden naar een van de volgende publieke zalen, waar een weergave van de binnenkant van een bijenkast is opgesteld. Deze kamer is voor het publiek een multi-sensoriële totaalervaring waarbij ze zich in het binnenste van een bijennest bevinden en alle zintuigen (tast, reuk, gehoor, smaak, perceptie) aan bod komen (deel 2 van de installatie).

Observation, infrared and processing

Met de korte video ‘The variation Games’ wil ik het publiek aan het einde van de tentoonstelling op een originele manier confronteren met de extinctie van de Apis mellifera (honingbij) (deel 3 van de installatie). De structuur van de film volgt de techniek van ‘Reversed Archaeology’, nl. de speculatie over ‘mogelijke toekomsten’, waarbij ik een creatieve brug maak tussen abstracte concepten (‘het verdwijnen van de bijen heeft een nefaste invloed op de mensheid’) en concrete observaties (de bijen als sociale insecten: hun collectieve intelligentie, hun samenwerkingen en de relatie tot hun habitat). Ik zal fictieve situaties in beeld brengen die het publiek een ‘andere wereld’ laten zien.

speculative stories

Deze ‘mogelijke toekomsten’ worden samengesteld op basis van mijn audiovisueel observatiemateriaal (het gedrag van de bijen, maar ook hun relatie tot planten, pollen en natuurlijke vijanden). Ik wil het publiek via dystopische beelden deel laten uitmaken van zo’n ‘andere’ wereld waarin bijen ‘robotachtige agents’ zijn in een universum dat is opgebouwd uit pollen met dimensies van ‘battle stars’, waar fijn-stofdeeltjes als meteoren rond de planeten draaien en waar het visueel spectrum verschuift van rood over zwart naar ultra-violet. 

3D Pollen designs

Er wordt toegewerkt naar een film van ± 10 minuten, opgedeeld in 3 delen.
Er is een grote database met audio- en video materiaal. De meeste rushes zijn ‘veldopnames’ die van 2010 tot 2016 werden geregistreerd door 3 generaties van speciaal ontworpen toestellen tijdens lange en nauwkeurige observaties.
Deze basisbeelden worden in de film verwerkt tot een dystopisch Science Fiction narratief om de precaire situatie van de honingbijen onder de aandacht te brengen. De bijen zijn de protagonisten in een onnatuurlijk en kaalgeslagen universum.
Om dit resultaat te bereiken wordt er uiterste aandacht besteedt aan de beeldesthetiek door middel van een creatieve montage en uitgewerkte postproductie.

Verder zijn er foto/grafische elementen voor het creëren van het dystopische universum (SEM micrographs en Blender/3D environments). Deze bestaande zullen voor de constructie van de ‘werelden’ en de navigatie door het universum verder uitgewerkt worden. In de montage worden ze afgewisseld met nog te filmen materiaal, nl. de verschillende observatietoestellen die in situ -in het dak-laboratorium- staan opgesteld en de beekeeper/laborant die in dit eigenaardig laboratorium aan het werk is. Deze hel-witte beelden zullen qua esthetiek fel contrasteren met de donkere beelden van de bijen in het universum van ‘pollen-planeten en fijn stof meteoren’. Tenslotte zijn er nog de grafische weergaven van de data verzameld met de omgevingssensors.

In de narratieve lijn wordt het publiek geleid door een voice-over die een persoonlijke tekst citeert gebaseerd op de ecologische gevaren waarmee de bijen dagelijks geconfronteerd worden. Deze informatie zal de rode draad vormen tussen de verschillende dystopische scenes. Carbaryl, Carbofuran, Methomyl, Methiocarb, Mexacarbate, Propoxur, Acephate, Azinphos-methyl, Chlorpyrifos, Demeton, Diazinon, Dicrotophos, Dichlorvos, Dimethoate, Fenthion, Fenitrothion, Fensulfothion, Fonofos, Malathion, Methamidophos, Methidathion, Methyl parathion, Mevinphos, Monocrotophos, Naled, Omethoate, Oxydemeton-methyl, Phorate, Phosmet, Phosphamidon, Pyrazophos, Tetrachlorvinphos, Permethrin, Cypermethrin, Fenvalerate, Resmethrin, Methoxychlor, Clothianidin, Thiamethoxam, Imidacloprid, … => alsof het namen zijn van nieuw ontdekte planeten, exotische intergalactische bestemmingen.

Voor de geluidsband wordt vertrokken van bestaande opnames die gemaakt werden in het bijennest (met contact microfoons en electret microfoons)  en opnames van buiten het nest (met shotgun microfoon gericht naar het landingsplatform vóór het nest). Deze opnames zullen gemonteerd en gemixt worden met extra electronische geluiden (o.a. van drones) en digitale klanken om zo de wervelende kracht van een ‘outer space’ universum op en subtiele manier weer te geven. De montage en de postproductie (after-effects) zijn enorm belangrijk in deze korte video waarin de kracht van de beelden voor een shock-effect moet zorgen.

elementen die in de narratieve lijn aan bod komen
– bees as robots, sensorial beings
– exoskeletons
– meteoren& battleship Galactica
– dustparticles become planets
– SF
– microscopy imagery
– bacteria and self-healing organisms
– gevaarlijke chemicalieën
– soundrecordings in the hive, ideosyncratic language
– infrared video recordings of life in the hive
– machine vision of the bees
– artificial intelligence, deep learning & self learning algorithms
– a cabinet of experiments
– utopie/dystopie
– veel FX, after FX, bewerkte beelden
– sensordata visualisations

te onderzoeken technieken:
– ‘dystopische’ taferelen samengesteld uit verschillende onderdelen, en waar een minieme ‘beweging’ inzit. Een soort van bewegende, grafische foto’s. Deze beweging kan komen uit bewegende beelden (zoals movement van de bijen), maar misschien ook gewoon uit lichtverandering of gerealiseerd via een ander (after)effect.
– het geheel straalt een soort van SF-gevoel uit zoals in oude B-films. Een feeling van ‘attack of the bees’ of ‘the birds’ van Hitchcock. Bijen die uit alle gaten komen gekropen, veel SF… mutaties, …
– totaal in zwart/wit, donker, doem, grafisch
– werken met ‘collages’,stukken uit verschillende beelden?
– misschien moeten er verschillende technieken gebruikt worden? Collages op papier en dan terug filmen? Een soort van basis animation?

bestaand beeldmateriaal
Dit zijn voornamelijk beelden van specifieke bijen-observaties, o.a. van bijenzwermen tijdens het proces van decision-making over de plaats voor het bouwen van een nieuw nest. Verder zijn de belangrijkste still-elementen waaruit de film wordt opgebouwd: Scanning Electron Micrographs (3D microscopische beelden van fijn stof, pesticides-particles en pollen graantjes) maar ook extreem close SEM opnames van bijenonderdelen. Deze ultra gedetailleerde beelden leggen de nadruk op de technische aspecten van de bij en laten toe om deze sociale insecten weer te geven in een sfeer van robotica, technologie en SF. Als achtergronden worden er o.a. bewegende beelden + stills van 2D lichtmicroscoop-opnames gebruikt in combinatie met 3D renderings.
Een selectie van rushes is reeds samengebracht op mijn vimeo-pagina.
Videos: https://vimeo.com/user49909295
Video Footage: https://vimeo.com/album/4745786/sort:preset/format:detail
Meer research materiaal: http://urbanbeelab.okno.be/doku.php

extra beeldmateriaal
– extra footage van Intelligent Beehives in laboratorium set-up (op blue key of in situ buiten)
– narrative, tekst, voice over?
– extra 3D materiaal, bewegend (blender pollen universum)
– microscoop materiaal (bewegend) als background

medewerkers
Margarita Maximova: beeld, montage, postproductie beeld
http://www.margaritamaximova.be/info.html
Ofer Smilansky:3D environments
https://vimeo.com/ofersmilansky
Joeri Bultheel:soundtrack, postproductie klank
https://github.com/JoeriBultheel ; &apos https://soundcloud.com/enapos

referenties

Fibonacci pedigree sequence: The Fibonacci numbers are very well represented in honeybees. For example, the if you follow the family tree of honeybees, it follows the fibonacci sequence perfectly.