2020 _ Portfolio (G) short

Very short portfolio

portfolio(G)